Microphone

ז'ורנאל קלאב

אירועי אפיק באקדמיה

24.2.22

From Academic Potential to Academic Excellence

פרופ' סיגל אלון הנחתה את המפגש שעסק במאמר זה. פרופ' אלון, מופקדת הקתדרה לסוציולוגיה של ריבוד ואי-שוויון ע"ש זלמן וסימה וינברג, וראש המכון ב.י. כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב.

המפגש עסק בשאלה מה נדרש על מנת להביא למימוש הפוטנציאל למצוינות אקדמית, הבנת האתגרים איתן מתמודדות דוקטורנטיות בהשוואה לדוקטורנטים ובמשמעות טיפוח הקריירה והסוציאליזציה האקדמית של העתודה המדעית של חוקרות.

24.11.21

Venus, Mars, and Math: Gender, Societal Affluence, and Eighth Graders’ Aspirations for STEM

פרופ' הללי פינסון מאוניברסיטת בן גוריון בנגב הנחתה את המפגש שעסק במאמר זה. פרופ' פינסון היא סוציולוגית פוליטית של החינוך, חברת סגל המחלקה לחינוך, ועוסקת במגוון סוגיות הבוחנות את תפקידי החינוך ובית-הספר בעידן של שינויים גלובליים; דפוסי השתתפות מגדריים במקצועות מדעיים בתיכון, הוא אחד מנושאי המחקר המרכזיים שלה.

המפגש עסק בתת הייצוג של נערות בלימודי המקצועות המדעיים, כיצד הפער משתנה בקבוצות אוכלוסיה שונות בארץ, והאם פערים אלו הם אוניברסליים.

עוד נבדק האם מסגרת של למידה בהפרדה מגדרית פותרת את הפער. על מנת להבין את הפרדוקס המתגלה בתוצאות המחקר מוזמנות לעיין כאן במצגת שהציגה פרופ' פינסון.

4.5.21

Early-Career Women Academics: Between Neoliberalism and Gender Conservatism

פרופ' מיכל פרנקל הנחתה את המפגש שעסק במאמר זה. פרופ' פרנקל מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראשת התוכנית ללימודים מתקדמים בלימודי ישראל בבית-הספר רטברג לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית. פרופ' פרנקל ראש מכון אשכול לחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל ושימשה בעבר, כחברה במספר ועדות לאומיות לקידום שילובן וקידומן של נשים בעולם העבודה ולשיפור השילוב בין עבודה ומשפחה.

המפגש עסק בפיתוח והרחבת השיח בנושא איזון בית וקריירה בחייהן של נשים, ובפרט בראי הקריירה האקדמית. המשתתפות חלקו מנסיונן, הקונפליקטים הרבים והרצון להצליח להספיק הכל. הדיון תם ולא נשלם. מוזמנות לעיין כאן במצגת שהציגה פרופ' פרנקל במפגש.

6.6.20

The Failure of Gender Equity Initiatives in Academia

פרופ' אורנה ששון-לוי הנחתה את המפגש שעסק במאמר זה. פרופ' ששון- לוי מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתכנית ללימודי מגדר, המכהנת כיועצת הנשיא להוגנות מגדרית באוניברסיטת בר אילן.

המפגש עסק בפיתוח והרחבת השיח במאמצים הנעשים למען קידום שיוויון מגדרי באקדמיה ומדוע מאמצים אלו אינם נושאים פרי. המשתתפות תיארו כיצד צעדים אלו באים לידי ביטוי בחייהן האקדמיים וכיצד היה כדאי לדייק את הצעדים מקדמי השיויון באופן שישיג את המטרה. מוזמנות לעיין במצגת שהציגה פרופ' ששון-לוי.