top of page
אפיק באקדמיה כנסים 2.jpg

כנסים והרצאות מוקלטות

19.09.22

כנס השקה של אפיק באקדמיה

שוויון מגדרי באקדמיה: עבר הווה עתיד

מוזיאון הטבע, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים מברך את משתתפות הכנס

פרופ' עידית תשובה, סיו"ר מל"ג מברכת את משתתפות הכנס

Prof. Dr. Ute Frevert. Experiences and Expectations :How have Women Scored in German Academia 

פרופ' רחל ארהרד, יו"ר אפיק. אפיק באקדמיה: מדיבורים למעשים

פרופ' הנרייט דהן- כלב. נשים באקדמיה: עבר, הווה, עתיד

פרופ' בת שבע כרם, חברת הועד המנהל של אפיק. אפיק באקדמיה: אתגרים ויעדים

שיח חוקרות: עבר, הווה, עתיד. בהנחיית ד"ר הילה קורח ובהשתתפות פרופ' רות ארנון, פרופ' סארה אבו כף, וד"ר גילי ביסקר

פרופ' רחל ארהרד, דברי סיכום

21.6.2022

כנס קידום חוקרות צעירות באקדמיה: מודלים חדשניים

האקדמיה הצעירה הישראלית והועדה לתכנון ותקצוב.  

דוברות מרכזיות: פרופ' יונינה אלדר, פרופ' תמי גיגר, פרופ' מונא חורי כסאברי, פרופ' רחל ארהרד, Prof. Sandra Laursen.   

08.03.20

אקדמיה ומגדר

מפגש שני במסגרת סדרת מפגשים בנושא ממשק אקדמיה חברה בישראל,
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, בשער 
קהילה אקדמית למען החברה בישראל, 
מכון ון ליר בירושלים.

מציגה: פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

מציגה: פרופ' רחל ארהרד, אוניברסיטת תל אביב, תוכנית הרוחב לקידום הוגנות מגדרית

מציג: פרופ' יוסף ניר, מכון ויצמן למדע, הפקולטה לפיסיקה

מציגה: פרופ' רונית שריד, אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי החיים

מציגה: פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, האקדמיה הצעירה הישראלית

מציגה: פרופ' שירי ארטשטיין, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר למדעי המתמטיקה

25.10.2021

Horizon Europe Gender Equality Plan (GEP) Info Day

Speakers: Mina Stareva, Dr. Sharon Rashi-Elkeles, Dr. Aliza Forman Rabinovici, Dr. Hana Himi, Dr. Anita Thaler.   

כנס השקה
bottom of page