top of page

הלמ"ס: שיעור הפרופסוריות חברות באוניברסיטאות עלה ל-30.3%

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו בימים אלו מראים כי שיעור הנשים בסגל הבכיר באוניברסיטאות עלה משמעותית בין השנים תשס"ו (2005-2006) לתשפ"ג (2022-2023).

שיעור הנשים בדרגת פרופסורית חברה באוניברסיטאות עלה מ-19.8% בתשס"ו ל-30.3% בתשפ"ג, ושיעור הנשים בדרגת פרופסורית מן המניין עלה מ-11.5% ל-20.7%. שיעור הנשים בדרגת מרצה באוניברסיטאות עלה באותה התקופה מ-43.9% ל-50.8% ושיעור הנשים בדרגת מרצה בכיר עלה מ-34.1% ל-38.6%.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי לאורך השנים תשס"ו-תשפ"ג עלה שיעור הנשים בקרב אנשי הסגל האקדמי הבכיר בכל המוסדות האקדמיים. באוניברסיטאות נרשמה עלייה בשיעור הנשים בקרב חברי הסגל הבכיר מ-21.7% בשנת תשס"ו ל-35.3% בשנת תשפ"ג, במכללות האקדמיות המתוקצבות מ-31.4% ל-46.3% ובמכללות האקדמיות הלא מתוקצבות מ-29.3% ל-48.4%.

חשוב לצין כי נתוני תשפ"ג הם אומדן המתבסס על נתוני סמסטר א' בשילוב עם אומדן לתוספת סגל הצפויה בסמסטר ב'.37 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page