top of page

מדברות במספרים

לאחר מספר חודשי עבודה, העלנו לאתר אפיק מאגר מידע הכולל נתונים על שיעור הנשים באוניברסיטאות בתפקידים שונים. הנתונים גובשו בעזרת יועצות הנשיא באוניברסיטאות השונות, שסייעו לנו רבות, והם מתייחסים לשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022).

הנתונים מלמדים כי על אף ההתקדמות שחלה בשנים האחרונות בצמצום הפער המגדרי באקדמיה, אין ספק כי הדרך עדיין ארוכה עד לשוויון מלא, וככל שמתקדמים בסולם הדרגות – שיעור הנשים הולך ויורד.מהנתונים שפרסמנו רואים כי מספר הנשים בתפקידים מנכ"ל, רקטור ונשיא, נמוך מאוד: בתקופה הנבחנת היו רק מנכ"לית אחת ונשיאה אחת בכל אוניברסיטאות המחקר –שתיהן באוניברסיטה הפתוחה.

שיעור הדיקניות שונה מאוד בין המוסדות השונים ונע בין 0 דיקניות ועד לייצוג של 50% (אוניברסיטת חיפה). שיעור הפרופסוריות מן המניין נע בין 16% עד ל-38% (האוניברסיטה הפתוחה), שיעור הפרופסוריות החברות גבוה יותר ומעודד, ונע בין 17% ל-46% (אוניברסיטת חיפה).

שיעור המרצות הבכירות נע בין 24% ל-48% (אוניברסיטת חיפה), ושיעור המרצות בין 12% ל-80% (האוניברסיטה הפתוחה).

כעת אנחנו עוסקות בהרחבת מאגר המידע כך שיכלול נתונים על שיעור הנשים בתפקידים שונים בכל אחת משנות הלימוד תשפ"ג ותשפ"ד. בנוסף, בכוונתנו לכלול במאגר נתונים נוספים הכוללים פילוח של שיעור החוקרות לפי פקולטות בכל אחת מהאוניברסיטאות בהשוואה שנתית, ואף נתונים על מלגות ייעודיות לחוקרות בתחילת דרכן האקדמית.

67 צפיות0 תגובות
bottom of page