top of page
biologist-researcher-woman-holding-blood-test-tube-hands-discussing-medical-vaccine (1).jp
IMG_0325.jpg

אפיק באקדמיה

פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות

פועלות יחד לקידום הוגנות מגדרית

חברות העתודה

158

 חברות הפורום 

576

הצטרפי לאפיק באקדמיה

פורום אפיק באקדמיה הוקם בשנת 2021 במטרה לצמצם את "הפער המגדרי העיקש" באוניברסיטאות, ולהביא לשוויון במספר החוקרות בסגל האקדמי ובמספרן בתפקידי מפתח באוניברסיטאות המחקר בישראל. בנוסף, הפורום פועל לעיצוב מדיניות ולשינוי תהליכי קבלת החלטות במוסדות האקדמיים.

שינוי מובילים ביחד: אנו פועלות לרתום את כוחן של פרופסוריות מכלל האוניברסיטאות בארץ לקידום מטרות אלו. אם את חברת סגל באחת מהאוניברסיטאות בישראל בדרגת פרופסור - פרופ' מן המניין, פרופ' חבר, פרופ' אמריטוס ופרופ' מחקר הצטרפי אלינו ליצירת שינוי משמעותי 

אם את חוקרת שעדיין אינה במעמד פרופסורה, הצטרפי לעתודה הצעירה 

bottom of page