top of page

ייצוג נשים באוניברסיטאות

נתונים לשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022))

מאגר המידע של אפיק

* המוסדות מוצגים לפי סדר הא"ב

נשיאות, רקטוריות ומנכ"ליות

נכון לשנת הלימודים תשפ"ב כיהנו 2 נשים בלבד בתפקידים אלו (מנכ"לית ונשיאה באוניברסיטה הפתוחה)

שיעור הדיקניות (באחוזים) מתוך כלל הדיקנים המכהנים

* מאוניברסיטת הבינתחומי לא נמסרו נתונים

שיעור הפרופסוריות מן המניין והפרופסוריות החברות (באחוזים) מתוך כלל חברי הסגל בדרגה הנתונה

* מאוניברסיטת הבינתחומי לא נמסרו נתונים

שיעור המרצות הבכירות והמרצות (באחוזים) מתוך כלל חברי הסגל בדרגה הנתונה

* מאוניברסיטת הבינתחומי לא נמסרו נתונים

 ** במכון ויצמן למדע לא קיימת דרגת מרצה

bottom of page