top of page

טופס הצטרפות עתודה צעירה

טופס זה מיועד לחוקרות באוניברסיטאות שעדיין אינן במעמד של פרופסורה, הרואות עצמן שותפות לדרך, בהווה ובעתיד של "אפיק באקדמיה", ורוצות לקחת חלק בפעולות הפורום. חוקרות אלה, מוזמנות להירשם ל"עתודה הצעירה – פורום אפיק", כמועמדות להצטרף לחברות מלאה בעת שתקודמנה לדרגת פרופסורית.

אנא הזיני את שמך בעברית

bottom of page