top of page
חוקרות אפיק באקדמיה .png

הצטרפי לאפיק

להגשמת הוגנות מגדרית נדרשת הצטרפות,
תמיכה ומעורבות של כל אחת ואחת מכן.

טופס הצטרפות פרופסוריות

אני הח"מ מבקשת להיות חברה בעמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים ומוסכמים עלי. אם אתקבל כחברה בה, אני מתחייבת לקיים הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
 

אנא הזיני את שמך בעברית

bottom of page