top of page
IMG_0325.jpg
IMG_0325.jpg

אפיק באקדמיה

פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות

פועלות יחד לקידום שוויון באקדמיה

הצטרפי לאפיק באקדמיה

פורום אפיק באקדמיה הוקם בשנת 2021 במטרה לצמצם את "הפער המגדרי העיקש" באוניברסיטאות, ולהביא לשוויון במספר החוקרות בסגל האקדמי ובמספרן בתפקידי מפתח באוניברסיטאות המחקר בישראל. בנוסף, הפורום פועל לעיצוב מדיניות ולשינוי תהליכי קבלת החלטות במוסדות האקדמיים.
שינוי מובילים ביחד: אנו פועלות לרתום את כוחן של פרופסוריות מכלל האוניברסיטאות בארץ לקידום מטרות אלו. אם את חברת סגל באחת מהאוניברסיטאות בישראל בדרגת פרופסורית מן המניין, פרופסורית חברה, פרופסורית נלוות, פרופסורית (חברה) קלינית, פרופסורית בגמלאות - הצטרפי אלינו ליצירת שינוי משמעותי 
 

אם את חוקרת שעדיין אינה במעמד פרופסורה, הצטרפי לעתודה הצעירה

bottom of page