top of page

Acerca de

פורום  חולמו_ת.jpg
פורום חולמו"ת
חוקרות, לומדות ומשפיעות

חולמו״ת הינו פורום חברות סגל באוניברסיטאות בעלות קביעות (ממרצה בכירה ועד מרצה מן המניין) בהובלת פרופ' רחל ארהרד מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' מיכל שרון ממכון ויצמן, ד"ר שרון גילאי דותן מאוניברסיטת בר אילן וד"ר סתו רוזנצוויג מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. חברות חולמו״ת פועלות לשינויים בנוף ההשכלה הגבוהה לקידום הוגנות מגדרית באוניברסיטאות.

 

הפורום הוקם ב-2019 ומהווה חלק מתוכנית הרוחב הבינאוניברסיטאית לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה במימון הות"ת שמטרתה בניית שדרת מנהיגות מגדרית אשר תפעל לשוויון במספר החוקרות והחוקרים בסגל האקדמי ושוויון במספר החוקרות והחוקרים בעמדות מפתח באוניברסיטאות.

 

בפורום חולמו״ת שותפות חוקרות מכל האוניברסיטאות, אשר מזהות את עצמן כ"סוכנות שינוי" מחויבות ובעלות מודעות מגדרית, המבקשות לקדם עשייה יוצרת שינוי.

 

הפורום מהווה פלטפורמה לפעילות קונקרטית משותפת של החוקרות למיזמים שמטרתה קידום הוגנות מגדרית באוניברסיטאות. במסגרת הפורום מקבלות המשתתפות כלים מקצועיים התומכים בקידום וניהול המיזמים בצורה אפקטיבית. לקבוצה ייחודית זו השפעה איכותית, קונקרטית ארוכה ורחבת טווח על מיצובן ושיעורן של החוקרות באוניברסיטאות בישראל.

 יעדי הפורום:

1. מתן כלים לעשייה ולהובלת שינוי.

2. יצירת פורום משפיע, בשאיפה להובלת מהלכים כלל אוניברסיטאיים.

3. פיתוח והובלת מיזמים לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה.

4. בניית קבוצת אחווה של עמיתות מתייעצות, זמינה ויעילה.

5. פיתוח זהות עצמית של "מנהיגות משפיעה" בכלל ושל "מנהיגות משרתת" (תרומה לחברה) בפרט.

 

הפורום מתאים לחוקרות אשר פועלות ומעוניינות לפעול לקידום לשוויון מגדרי וליצירת סולידריות ושיתוף פעולה מגדרי באוניברסיטה שלהן ומחוצה לה.

תוצרי הפורום-קידום חוקרות הלכה למעשה

תכנית طريقُكِ الأكاديميّة דרכך האקדמית

המלצות לשינוי נהלי תכנית מלגאים

מפגש לחוקרות באקדמיה בתחילת דרכן
29.5.22

נייר עמדה: שיפור תהליכי קידום

"יועצות הנשיא להוגנות מגדרית" באקדמיה בישראל

נייר עמדה: שיפור תהליכי גיוס

האחדת תנאים: האחדת זכויות הקשורות להריון ולידה

המלצות לתקנון בנושא קליטה וקידום הוגנות מגדרית

מסד נתונים תכניות קידום וגיוס חוקרות באוניברסיטאות בעולם

bottom of page