top of page

סקר פורום אפיק והאקדמיה הצעירה: הקבוצה הפגיעה ביותר מהשלכות המלחמה על הפעילות המחקרית היא חוקרות ללא קביעות עם ילדים קטנים

אפיק באקדמיה - פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות יחד עם האקדמיה הצעירה הישראלית, ערכו במהלך חודש דצמבר 2023 סקר שנועד לאתר ולהצביע על האתגרים עמם מתמודדים חברות וחברי הסגל האקדמי הבכיר בימי המלחמה.

דו"ח תמציתי על ממצאי הסקר מופיע כאן.


מהסקר, שבו השתתפו 1,015 חברות וחברי סגל מכול האוניברסיטאות ומכול תחומי הדעת עלו פערים מגדריים מובהקים בדיווחי הפגיעה: תחושת הפגיעה הרגשית, הפגיעה בחיי היומיום והפגיעה הכלכלית הייתה גבוהה יותר בקרב חוקרות מאשר בקרב חוקרים.לנוכח ממצאים אלה שעלו מהשוואה בין חוקרות וחוקרים, מצאנו לנכון באפיק באקדמיה לערוך ניתוחי משנה תוך התמקדות ב-471 החוקרות אשר השתתפו בסקר. חלק זה של הסקר נערך על ידי ד"ר אפרת הרצברג-דרוקר מהפקולטה למדעי באוניברסיטת תל אביב המתמחה במגדר בשוק העבודה והמייצגת את העתודה הצעירה בוועדה המייעצת שלנו. ניתוחי המשנה שנעשו על ידינו נועדו לחשוף את הקבוצות החשופות יותר לפגיעה בפעילות המחקרית שלהן בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".


פגיעה באיכות המחקר ובזמן המוקדש לפעילות אקדמית


בניתוח זה הבחנו בין שתי קבוצות: חוקרות שהן אימהות לילדים צעירים (11-0 שנים), אימהות לילדים מתבגרים (17-12 שנים) ואימהות לילדים מעל גיל 18; וחוקרות עם קביעות לעומת חוקרות ללא קביעות.


מכלל השאלות שנשאלו בסקר התמקדנו בשאלות הנוגעות באופן ישיר לפגיעה באיכות המחקר ולפגיעה בהשקעת הזמן בפעילות האקדמית. מניתוח הנתונים עולה כי חוקרות ללא קביעות שהן אימהות לילדים צעירים (11-0) הן בעלות ההסתברות הגבוהה ביותר לציין כי חלה פגיעה בינונית ומעלה בהשקעת הזמן שלהן בפעילות אקדמית. חוקרות אלה מעידות על פגיעה גבוהה יותר ומובהקת סטטיסטית לעומת חוקרות ללא קביעות עם ילדים מתבגרים, וחוקרות עם ילדים בוגרים (18+) ללא קשר למצב הקביעות שלהן.


כדי להבין את המשמעות של פגיעה בפעילות אקדמית העמקנו בשאלה האם חלה פגיעה באיכות המחקר בקרב אותן חוקרות, לפי אותם המאפיינים (קביעות וגיל הילד הצעיר). הממצאים מעידים שוב כי על הפגיעה המשמעותית ביותר מדווחות החוקרות שאין להן קביעות והן אימהות לילדים צעירים, משמע - חוקרות צעירות בראשית הקריירה האקדמית שלהן. ההבדל בין אותן החוקרות לחוקרות בעלות קביעות עם ילדים בוגרים (18+) מובהק סטטיסטית.


הנתונים מראים כי חוקרות ללא קביעות שהן אימהות לילדים צעירים, הן הקבוצה הפגיעה ביותר בקרב החוקרות באוניברסיטאות: הן מדווחות על פגיעה הן באיכות המחקר והן בזמן שמוקדש לפעילות אקדמית בשבועות הראשונים של המלחמה. מידת הפגיעה עליה הן מדווחות גבוהה באופן מובהק סטטיסטי לעומת מידת הפגיעה עליה מדווחות חוקרות בעלות קביעות שהן אימהות לילדים בוגרים (18+).


לאור המאמצים שנעשים בשנים האחרונות לקדם שוויון מגדרי באקדמיה הישראלית ולאור העובדה שהקבוצה הזו היא העתודה המחקרית של האקדמיה הישראלית, יתקיימו בעתיד הקרוב מפגשים עם יו"ר ות"ת והנהלות האוניברסיטאות על מנת לקדם מענים נדרשים.

ניתוח הנתונים שנעשה על ידינו


ממצאי הסקר המלא סוקרו בכלי התקשורת השונים:


48 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page